ΑΠ 705/2015 Ζ’ Τμήμα (με τη σημείωση του κ. Ηλία Αναγνωστόπουλου)

ΑΠ 705/2015 Ζ’ Τμήμα (με τη σημείωση του κ. Ηλία Αναγνωστόπουλου)

Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα μετά την ισχύ του Ν. 2408/96 και προ της ισχύος του Ν. 2721/99.

Ο χαρακτηρισμός του αντικειμένου της ως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας θα γίνει με βάση το αντικείμενο κάθε μερικότερης πράξης.

Επί εφαρμογής του Ν. 1680/50 για τους καταχραστές του Δημοσίου λαμβάνεται υπόψη το όλον περιεχόμενο των μερικότερων πράξεων κατ’ άρθρο 16 §2 ΝΔ/τος 2476/53.

Κατάργηση του εδ. δ του άρθρου 263Α ΠΚ για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να χρηματοδοτηθούν ή επιχορηγηθούν με την υποπαράγραφο ΙΕ.12 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254 της 7.4.2014 και επαναφορά της με το άρθρο 50 του Ν. 4262 της 10.5.2014 ως εδ. ε του άρθρου 263Α ΠΚ.

Δεν υπάγεται στο άρθρο 263Α ΠΚ και στον Ν. 1608/50 η υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα από 31.1.1992 έως 27.4.1994 κατά νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου στο οποίο διατέθηκαν από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις.

Υπέρβαση εξουσίας λόγω καταδίκης του κατηγορουμένου για πράξεις για τις οποίες είχε συμπληρωθεί η εικοσαετής παραγραφή.

705-2015 (Ζ Τμήμα)