ΑΠ 926/2014

ΑΠ 926/2014

Παραδεκτή η υποβολή εγκλήσεως νομικού προσώπου που εδρεύει στην αλλοδαπή δια συνηγόρου, ο οποίος έχει σχετική έγγραφη εντολή, έστω και αν το γνήσιον της υπογραφής του εντολέως βεβαιώνεται από (αλλοδαπό) δικηγόρο της έδρας του νομικού προσώπου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 42 του ΚΠοινΔ δεν διακρίνει μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών Αρχών.

ΑΠ 926-2014