ΓνωμΕισΑΠ 6/2014

ΓνωμΕισΑΠ 6/2014

Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 24§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν4174/2013).

ΓνωμΕισΑΠ 6 2014