ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΡΘΡΟΝ 1

Συνιστάται Σωματείον υπό την επωνυμίαν ή τίτλον ” ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΛΟΓΩΝ”, έδραν έχον τας Αθήνας.

ΑΡΘΡΟΝ 2

1. Σκοπός είναι η αντιμετώπισις παντός θέματος αναγομένου εις την θεωρίαν του Ποινικού Δικαίου και την πρακτικήν αυτού εφαρμογήν, ειδικώτερον Δε η συμβολή εις την εξύψωσιν του δικανικού λόγου και την θεραπείαν των αναγκών του δικανικού βήματος.
2. Η εκπλήρωσις του σκοπού επιδιώκεται ειδικώτερον: Δια της συστηματικής παρακολουθήσεως και υποβοηθήσεως του έργου των παραγόντων της ποινικής δικαιοδοσίας. Δια της συνεργασίας των ασχολουμένων με την θεωρίαν του Ποινικού Δικαίου ή ενεργώς και συστηματικώς με την πρακτικήν εφαρμογήν αυτού. Δια των περιοδικών συγκεντρώσεων των μελών, διαλέξεων, συζητήσεων, δι΄ ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων επί θεμάταων γενικωτέρου θεωρητικού, πρακτικού ή επαγγελματικού ενδιαγέροντος. Δι΄ οργανώσεως συνεδρίων,συμμετοχής εις τοιαύτα, επικοινωνίας μετά συγγενών σωματείων ή ενώσεων, ιδρύσεως εν Ελλάδι τμημάτων αλλοδαπών τοιούτν και λειτουργίας αυτών ως παραρτημάτων σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 3

Πόροι του Σωματείου είναι α) εισφοραί και δικαιώματα εγγραφής των μελών, β) δωρεαί, κληροδοσίαι ή κληρονομίαι, γ) πάν άλλο νόμιμον εισόδημα αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 4

Μέλη του Σωματείου δύνανται να είναι α) δικηγόροι συμπληρώσαντες τουλάχιστον 5ετή δικηγορίαν και ασχολούμενοι ευδοκίμως εις την πρακτικήν εφαρμογήν του Ποινικού Δικαίου. β) Εισαγγελείς και ποινικοί Δικασταί. γ) Οι ασχολούμενοι με την θεωρίαν του Ποινικού Δικαίου και των συγγενών αυτού κλάδων.

ΑΡΘΡΟΝ 5

Δύο επίτιμοι Πρόεδροι και δύο επίτιμοι Αντιπρόεδροι εκλέγονται δι΄αποφάσεως του ΔΣ μεταξύ των προσώπων προσενεγκόντων εξαιρέτους υπηρεσίας εν τω πλαισίω των σκοπών του Σωματείου. Επίτιμα μέλη εκλέγονται ομοίως όσοι προσφέρουν πολυτίμους υπηρεσίας εις το Σωματείον εν τη επιδιώξει των σκοπών αυτού. Οι εν τω εξωτερικώ συνεργάται του Σωματείου ονομάζονται δι΄ αποφάσεως του ΔΣ αντεπιστέλλοντα μέλη.

ΑΡΘΡΟΝ 6

Η εισδοχή ή εκλογή μέλους γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβανομένης δια πλειοψηφίας των 2/3 του όλου αριθμού των μελών του Συμβουλίου, κατόπιν εγγράφου προτάσεως τριών μελών του Σωματείου.
Ο γενόμενος δεκτός ως μέλος υποβάλλει έγγραφον δήλωσιν περί αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού και καταβάλει το οριζόμενο δικαίωμα εγγραφής. Από της ημέρας δε της συμπληρώσεως των διατυπώσεων τούτων θεωρείται μέλος του Σωματείου εγγραφόμενος εις τα μητρώα αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 7

1. Μέλη έχοντα εκπληρώσει τα προς το Σωματείον υποχρεώσεις των δικαιούνται να παρίστανται εις τας γενικάς συνελεύσεις του Σωματείου, να λαμβάνουν μέρος εις τας συζητήσεις και ψηφοφορίας και να υποβάλλουν δια του Διοικητικού Συμβουλίου εις την Γενικήν Συνέλευσιν εγγράφους προτάσεις.
2. Τα μέλη υποχρεούνται: α) να καταβάλουν εις το Ταμείον του Σωματείου εφ΄ άπαξ το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενον δικαίωμα εγγραφής και κατ΄ έτος την κατά τον αυτόν τρόπον καθοριζομένην συνδρομήν, β) να συμμορφούται προς τους όρους του Καταστατικού και τας συμφώνως προς αυτό λαμβανομένας αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνελεύσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 8

1. Παν μέλος δικαιούται να αποχωρήση του Σωματείου δηλούν την πρόθεσίν του ταύτην προς το Διοικητικόν Συμβούλιον. Εν τοιαύτη περιπτώσει υποχρεούται εις την καταβολήν της συνδρομής ολοκλήρου του έτους εντός του οποίου εγένετο η δήλωσις. Η ιδιότης του μέλους του Σωματείου απόλλυται κατά την περίπτωσιν ταύτην από της αποδοχής της παραιτήσεως υπό του ΔΣ. Πάντως δε αυτοδικαίως από της λήξεως του έτους καθ΄ ό υπεβλήθη η σχετική δήλωσις.
2. Μέλος του Σωματείου δύναται να διαγραφή αυτού και να παύση φέρον την ιδιότητα ταύτην, α) αν καθυστερήση την συνδρομήν του επί διετίαν και εγ΄ όσον μετά την πάροδον του πρώτου έτους ωχλήθη εγγράφως προς καταβολήν αυτής, β) αν ετήρησε στάσιν ή επέδειξε διαγωγήν αντικείμενην προς τους σκοπούς του Σωματείου ή εκθέτουσαν τούτο ηθικώς ενώπιον οτυ Σλληνικού ή του διεθνούς κοινού, γ) αν απέχη αδικαιολογήτως εφ΄ικανόν χρόνον εκ των εργασιών του Σωματείου και δ) αν συντρέχη έτερος σπουδαίος λόγος. Περί της διαγραφής αποφασίζει κατά πάσαν περίπτωσιν το Δ.Σ. Κατά της αποφάσεως τούτου επιτρέπεται προσφυγήν ενώπιον της πρώτης Γεν. Συνελεύσεως. Η προσφυγή ασκείται εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως, δι΄ επιδόσεως εις τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου.
3. Μετά το τέλος εκάστου έτους διαγράφονται υπό του Γενικού Γραμματέως εκ του μητρώου του Σωματείου τα μέλη άτινα απώλεσαν την ιδιότητα αυτών καθ΄ ένα των παραγράφων 1 και 2 αναφερομένων τρόπων.
4. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπον ανάμιξις της Ενώσεως εις θέματα ενεργού πολιτικής και οιαδήποτε εκδηλώσεις αμέσως ή εμμέσως κατατείνουσαι εις εξυπηρέτησιν πολιτικών επιδιώξεων.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Το Σωματείο διοικείται υπό του Δικηγορικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτού κατά τα ειδικώτερον εν τοις επομένοις άρθροις οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 9

Το Σωματείο διοικείται υπό του Δικηγορικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών αυτού κατά τα ειδικώτερον εν τοις επομένοις άρθροις οριζόμενα.

ΑΡΘΡΟΝ 10

α) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εννέα. Ισάριθμα είναι και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ

β) Τα μέλη του Δ.Σ εκλέγονται ανά τριετίαν υπό της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας δια ψηφοδελτίων και σχετικής πλειοψηφίας, είναι δε επανεκλέξιμα. Οι επιλαχόντες μέχρι του αριθμού των τακτικών μελών του Δ.Σ ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη και καλούνται εις αναπλήρωσιν των τακτικών μελών εν περιπτώσει κενώσεως της θέσεως αυτών καθ΄ οιονδήποτε τρόπον.
γ) Μη υπαρχόντων αναπληρωματικών, το ΔΣ συνεδριάζει και ενεργεί νομίμως δια των υπολοίπων μελών του εφ΄ όσον ταύτα δεν είναι ολιγώτερα των 5, άλλως γίνεται νέα εκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιον, καλούμενον υπό του σχετικώς πλειονοψηφίσαντος, όστις και ασκεί προσωρινώς καθήκοντα Προέδρου, συνέρχεται εντός 15 ημερών από της Γενικής Συνελεύσεως και προβαίνει δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας εις εκλογήν οτυ Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέως και Ταμίου.
δ) Παν μέλος του Δ.Σ. απουσιάζον επί 4 συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς να ειδοποιήση εγκαίρως τον Πρόεδρον περί του υφισταμένου κωλύματός του προς εμφάνισιν, θεωρείται παραιτηθέν από της ιδιότητός του ταύτης και καλείται προς αντικατάστασίν του το αναπηρωματικόν μέλος

ΑΡΘΡΟΝ 11

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί τας υποθέσεις του Σωματείου, διαχσειρίζεται την περιουσίαν αυτού και ενεργεί πάσαν πράξιναναγομένην εις την λειτουργίαν και τους σκοπούς του Σωματείου και μη υπαγομένηνδυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως. Δύναται δια κανονισμού να καθορίζη τα της λειτουργίας του Σωματείου, ιδία τα της οργανώσεως συγκεντρώσεων και συνεδριών, διαλέξεων, συνεδριάσεων κ.λ.π.
2. Το Δ.Σ. καλείται εγκαίρως υπό του Προέδρου ή του αναπληρούντος τούτον, ευρίσκεται Δε εν απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον πέντε μέλη και αποφασίζει δια της πλειοψηφίας των παρόντων, επικρατούσης εν ισοψηφία της γνώμης του Προέδρου.
3. Το Δ.Σ συντάσσει, εισηγήσει του ταμίου, τον προϋπολογισμόν του επομένου έτους και τον απολογισμόν του λήξαντος έτους, οίτινες υποβάλλονται εις την ετήσιαν τακτικήν συνέλευσιν, συνερχομένην εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους. Δια την ανάληψιν υποχρεώσεων εκ πιστωτικών τίτλων ή την ανάληψιν χρημάτων εκ Τραπεζών η Ταμιευτηρίου, απαιτείται η υπογραφή του Προέδρου και Ταμίου ή των αναπληρωτών των.

ΑΡΘΡΟΝ 12

α) Ο Πρόεδρος και τούτου κωλυομένου ή μη υπάρχοντος ο Αντιπρόεδρος και εν κωλύματι τούτου ή ανυπαρξία ο Γενικός Γραμματεύς, μετ΄ αυτόν Δε ο σχετικώς πλειοψηφίσας Σύμβουλος, εκπροσωπεί το Σωματείον ενώπιον των Δικαστηρίων και των άλλων Αρχών,υπογράφει κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τας μετά τρίτων συμβάσεις, δίδει τους εις το Σωματείον επιβαλλομένους όρκους, υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέως τα εντάλματα πληρωμής, συγκαλέι το Συμβούλιον εις συνεδρίαν οσάκις κρίνη τούτο επιβεβλημένον ή οσάκις ζητήσωσι τούτο 3 τουλάχιστον Σύμβουλοι, προεδρεύει τούτου και της Γενικής Συνελεύσεως και επιμελείται της εκτελέσεως των αποφάσεων αυτών.
β) Ο Γενικός Γραμματεύς, εκτός των κατά την παράγραφο 1 αρμοδιοτήτων αυτού, διευθύνει το γραφείον του Σωματείου, επιμελείται, προπαρασκευάζει και εισηγείται περί των απασχολούντων το Σωματείο΄ν ζητημάτων εις τον Πρόεδρον, το Διοικητικόν Συμβούλιον και την Γενικήν Συνέλευσιν αυτού. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί εις τα θέματα ταύτα ο πλειονοψηφίσας εκ των λοιπών Συμβούλων, εκτός του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Κατά πρότασιν του Γεν. Γραμματέως το Δ. Συμβούλιον δύναται να αποφασίση τη πρόσληψιν ενός εκ των μελών του Σωματείου ως Ειδικού Γραμματέως δια την βοήθειαν οτυ Γενικού Γραμματέως.
γ) Ο Ταμίας διεξάγει την όλη λογιστικήν υπηρεσίαν, φροντίζει δια την είσπραξιν του δικαιώματος εγγραφής και των συνδρομών ως και την πληρωμήν των συμφώνως τω νόμω και τω παρόντι Καταστατικώ ανειλημμένων υποχρεώσεων του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟΝ 13

Το Δ.Σ. δύναται να ιδρύση δια την καλυτέραν επιδίωξιν των σκοπών του Σωματείου παραρτήματα εις τας Πρωτεύουσας των Νομών διοικούμενα εντός των ορισών του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων της Γεν. Συνελεύσεως και του διοικητικού Συμβουλίου υπό 5μελών επιτροπών εκλεγομένων υπό της ετήσιας τακτικής γενικής συνελέυσεως.

ΑΡΘΡΟΝ 14

1. Η Γενική Συνέλευσις αποτελείται εκ πάντων των τακτικών μελών του Σωματείου άτινα έχουν εκπληρώσει τας μέχρι της ημέρας της συνελέυσεως ληξιπροθέσμους υποχρεώσεις αυτών.
2. Η τακτική γενική συνέλευσις συνέρχεται εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους καθ΄ ημέραν οριζομένην υπό του Δ.Σ. Εκτός τούτου η Γενική Συνέλευσις δύναται να συγκαλήται εκτάκτως οσάκις κρίνεται τούτο αναγκαίον ή σκόπιμον υπό του Διοικητικού Συμβουλίου ή οσάκις ζητείται εγγράφως υπό 20 τακτικών μελών.
3. Αι δια την Γενικήν Συνέλευσιν προσκλήσεις αποστέλλονται εις τα μέλη είτε ταχυδρομικώς, είτε κατ΄άλλον πρόσφορον τρόπον 10 τουλάχιστον ημέρας προ της οριζομένης δια την συνέλευσιν ημέρας.
4. Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ορίζονται υπο του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παν μέλος δικαιούται να παραστή εις την Γενικήν Συνέλευσιν είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ άλλου μέλους κατόπιν ειδικής εγγράφου εξουσιοδοτήσεως. Ουδείς δύναται να αντιπροσωπεύσει πλείονα των δύο μελών.
6. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένου του 1/3 του όλου αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου. Αν δεν επιτευχθή απαρτία κατά την εν τη προσκλήσει οριζομένην ημέραν, η Συνέλευσις συνέρχεται άνευ άλλης προσκλήσεως αυτοδικαίως την αντίστοιχην ημέραν και ώραν της επομένης εβδομάδος, οπότε θεωρείται εν απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα μέλη.
7. Αι αποφάσεις της Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται δια της πλειοψηφίας των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται λήψις αποφάσεως επί θέματος μη αναγραφομένου εν τη ημερησία διατάξει.

ΑΡΘΡΟΝ 15

Η τροποποίησις του Καταταστατικού γίνεται υπό της Γεν. Συνελεύσεως, καθ΄ ην δέον να είναι παρόντες ή να αντιπροσωπεύονται τα 3/5 των μελών του Σωματείου και δέον να ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως τα 2/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών αυτού. Η τροποποίησις ισχύει μετά την τήρησιν των υπό της ισχυούσης νομοθεσίας επιβαλλομένων διατυπώσεων εγκρίσεως αυτής.

ΑΡΘΡΟΝ 16

1. Η διάλυσις του Σωματείου αποφασίζεται υπο της Γεν. Συνελεύσεως, καθ΄ ην δέον να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται τα 4/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών του Σωματείου και να ψηφίσουν υπέρ αυτής τα του όλου αριθμού αυτών.
2. Εν περιπτώσει διαλύσεως του Σωματείου κατά τον εν παράγραφο 1 ή και άλλον οιονδήποτε νόμιμον τρόπον, η περιουσία του περιέρχεται εις το Ταμείο Περιθάλψεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΡΘΡΟΝ 17

Το Σωματείον έχει στρογγυλήν σφραγίδα φέρουσαν κύκλω την επωνυμίαν αυτού.

ΑΡΘΡΟΝ 18

Παν θέμα μη ρητώς προβλεπόμενον υπό του παρόντος ρυθμίζεται συμφώνωνς τω νόμω υπό του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνελεύσεως.

Εν Αθήναις τη 6 Φεβρουαρίου 1962
Οι ιδρυταί