Πειθαρχική δίωξη Σ. Μπάγια

Πειθαρχική δίωξη Σ. Μπάγια

Οι εισαγγελείς είναι δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και έχουν απαραβίαστο δικαίωμα προσωπικής γνώμης. Το δικαίωμα συγκρότησης ενώσεων δικαστικών λειτουργών συνιστά οργανικό στοιχείο της δικαστικής ανεξαρτησίας. Το Κράτος οφείλει να σέβεται και να διασφαλίζει τη συνδικαλιστική ελευθερία και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτήν δικαιωμάτων των δικαστικών ενώσεων, στα οποία προέχουσα θέση διατηρεί η κριτική για πράξεις ή παραλείψεις που αφορούν τον οικείο δημόσιο χώρο. Η γενική επιφύλαξη ασκήσεως των ατομικών ελευθεριών μέσα στα όρια του νόμου δεν καθιστά σχετική τη συνταγματική προστασία της ελευθερίας, αλλά υποχρεώνει τα κρατικά όργανα κατά τη θέση των νόμων και την εφαρμογή τους να διασφαλίζουν την αποτελεσματική άσκηση κάθε θεμελιώδους δικαιώματος και να μην αναιρούν την ουσία, ούτε να δυσχεραίνουν υπέρμετρα την άσκησή του.

Η ουσία του δικαιώματος του δικαστικού λειτουργού – μέλους και μάλιστα νομίμου εκπροσώπου ενώσεώς τους, έγκειται προφανώς στην ελεύθερη έκφραση της γνώμης του και στην διατύπωση κριτικής για αδυναμίες, παραλείψεις και δυσλειτουργίες, τόσο κατά την απονομή της δικαιοσύνης, όσο και κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών. Ο πειθαρχικός έλεγχος της κριτικής αυτής αποτελεί, συνεπώς, ουσιώδη και συνταγματικά απαγορευόμενη επέμβαση στην ελευθερία γνώμης, στη συνδικαλιστική ελευθερία και στη δικαστική ανεξαρτησία, εγγύηση της οποίας αποτελούν κατά το Σύνταγμα οι δικαστικές ενώσεις και η ελεύθερη λειτουργία τους.

Ενόψει αυτών o πειθαρχικός έλεγχος του διακεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού και αιρετού Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Σωτήρη Μπάγια για δημόσιες δηλώσεις του που συνιστούν κριτική προβλημάτων της δικαιοσύνης, στην οποία νομιμοποιείται και επιβάλλεται δικαιοκρατικά να προβεί, λόγω της ιδιότητάς του, αντιβαίνει προς την αρχή του σεβασμού της ελεύθερης έκφρασης των στοχασμών, της συνδικαλιστικής δράσης και της ουσιαστικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών.