Πεντ. Εφ. Πειρ. 587/2015

Πεντ. Εφ. Πειρ. 587/2015

Οι Επιθεωρητές- Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και οι Βοηθοί τους μπορεί να απαλλαγούν από την εξέτασή τους στο ακροατήριο ως μαρτύρων επί της συνταχθείσας υπ’ αυτών εκθέσεως κατά την εύλογη κρίση του δικαστηρίου, αφού ακουσθούν ο Εισαγγελέας και οι διάδικοι, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εξέτασή τους, ιδίως, στις περιπτώσεις που απαιτείται η εκ μέρους τους παροχή διευκρινίσεων επί σημείων των εκθέσεών τους.

Για την πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προερχομένων από το βασικό αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, απαιτείται να προσδιορίζεται επαρκώς και να εξατομικεύεται κατά τόπο και χρόνο η τέλεση του βασικού αδικήματος και οι δράστες του, έστω και αν οι δράστες δεν έχουν καταδικασθεί γι’ αυτό ή δεν έχει απαγγελθεί σε βάρος τους κατηγορία.

Πεντ Εφ Πειρ 587-2015